Openbare bekendmakingen

Rechtsgeldige bekendmaking vergunningen, meldingen en ontheffingen via internet
De gemeente Bergeijk maakt alle officiële bekendmakingen en kennisgevingen van vergunningen, meldingen en ontheffingen digitaal bekend in het gemeenteblad op
https://www.officielebekendmakingen.nl. Deze link kunt u ook vinden op onze website.

Onderstaande verkorte berichten bieden wij aan als service. De digitale versie is rechtsgeldig.
Via de website van officiële bekendmakingen kunt u zich gratis aanmelden voor een
Attenderingsfunctie voor berichten uit uw buurt.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen
• Bergeijk, Eerselsedijk 26, handelen in strijd regels ruimtelijke ordening (verplaatsen bouwvlak herbouw woning, fase 1)
• Bergeijk, Kruisboog 16, plaatsen van een erfscheiding
• Bergeijk, Bremdreef 3, handelen in strijd regels ruimtelijke ordening (verplaatsen bouwblok)
• Bergeijk, Eikendreef 10, kappen 2 bomen
• Luyksgestel, Verhoevenstraat 3, bouwen van een bijgebouw
• Westerhoven, Steenovens 124, bouwen woonwagen met bijgebouwen

Verleende reguliere omgevingsvergunningen
Bergeijk, De Waterlaat 2, verbreden uitweg/inrit
• Bergeijk, Ekkerstraat 12, vernieuwen buitengevel en verhogen gedeelte ruimte 12a
• Bergeijk, Fressevenweg 5, bouwen aardappelbewaarplaats
• Bergeijk, Rosakker 9, bouwen erker
• Luyksgestel, Kerkstraat 23, handelen in strijd regels ruimtelijke ordening (plaatsen woonunit)
• Riethoven, Eikestraat 2, verplaatsen voordeur

Sloopmeldingen
• Bergeijk, Broekstraat 33, verwijderen dakbeschot en asbesthoudende materialen
• Bergeijk, Buchtdwarsstraat 17d, verwijderen asbesthoudende golfplaten dak toiletgebouw
• Bergeijk, Burg. Magneestraat 57, verwijderen asbesthoudende materialen

Verlengen beslistermijn
• Riethoven, Willibrordusstraat 6, aanleggen uitweg/inrit

Ingetrokken aanvragen
• Bergeijk, De Waterlaat 19, plaatsen bewegwijzeringsborden
• Bergeijk, Eerselsedijk 26, kappen 62 bomen
• Riethoven, Broekhovenseweg 34, handelen in strijd regels ruimtelijke ordening
• Westerhoven, Heijerstraat 29, uitbreiden woning

Sloopmelding voor nieuwe verbindingsweg N69
Onderstaande bekendmaking heeft betrekking op de aanleg van de Nieuwe verbinding N69. Op de webpagina odzob.nl/n69 wordt een overzicht getoond van alle bekendmakingen van de diverse bevoegde gezagen met betrekking tot de Nieuwe verbinding N69 en groot onderhoud op het zuidelijk deel van de N69.
• Westerhoven, Dommelsedijk sectie C nr. 412, verwijderen asbesthoudende materialen opstal op een voormalig volkstuincomplex

Verleende omgevingsvergunning voor activiteiten met mogelijke grensoverschrijdende milieueffecten
• Overpelt, Storm 37, bouwen 2 windturbines

Voor het inzien van stukken dient u een afspraak te maken. Dit kan via www.bergeijk.nl/afspraak.
Voor de bezwaar- en beroepsmogelijkheden verwijzen wij u naar de officiële bekendmakingen op https://www.officielebekendmakingen.nl/.

Drank- en Horecavergunning
• Bergeijk, verleende drank- en horecavergunning op het adres Witrijtseweg 15

Inzameling van geld en goederen
• Riethoven, het inzamelen van oud ijzer door korfbalvereniging Rietvogels op 7 maart 2020

Meldingsplichtige evenementen
• Bergeijk, het houden van carnavalsoptocht de Bergeijkse Bonte Stoet op 24 februari 2020
• Riethoven, het houden van een kermiswielerronde op 22 juni 2020

Bent u het oneens?
U kunt binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders/de burgemeester, Postbus 10.000, 5570 GA Bergeijk. Tevens kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Burgers kunnen ook digitaal een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op deze site voor de voorwaarden.

Vastgesteld
Bestemmingsplan “RVR Oude Postelseweg” voorziet in de bouw van een ruimte-voor-ruimtewoning op het perceel kadastraal bekend als Bergeijk, sectie I, nummer 1250, aan de Oude Postelseweg te Bergeijk (ter inzage van donderdag 13 februari 2020 t/m woensdag 25 maart 2020).

U vindt alle informatie over de plannen, het gebied en de procedures op onze website www.bergeijk.nl/ruimtelijkeplannen of op www.ruimtelijkeplannen.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid en Ontwikkeling via telefoonnummer 0497-551455 of per mail info@bergeijk.nl

 

Gemeenteraad
Op donderdag 20 februari 2020 om 20.00 uur vindt er een raadsvergadering plaats.

Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis
Voorzitter: A. Callewaert-de Groot

De agenda en stukken kunt u inzien via www.bergeijk.nl/vergaderdata.

Nadere informatie over de vergadering kan verkregen worden bij de griffie, bereikbaar via telefoonnummer 0497 – 551 450 of via e-mail griffie@bergeijk.nl.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *