Openbare bekendmakingen – Bergeijk

Rechtsgeldige bekendmaking vergunningen, meldingen en ontheffingen via internet
De gemeente Bergeijk maakt alle officiële bekendmakingen en kennisgevingen van vergunningen, meldingen en ontheffingen digitaal bekend in het gemeenteblad op https://www.officielebekendmakingen.nl. Deze link kunt u ook vinden op onze website.

Onderstaande verkorte berichten bieden wij aan als service. De digitale versie is rechtsgeldig.
Via de website van officiële bekendmakingen kunt u zich gratis aanmelden voor een Attenderingsfunctie voor berichten uit uw buurt.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen

 • Bergeijk, de Hoef 6, aanleggen inrit/uitrit
 • Bergeijk, Jeneverbesdreef 5, kappen 8 bomen
 • Bergeijk, Kapelweg 17 (sectie G, nr. 124), aanleggen taluds en uitdiepen poel
 • Luyksgestel, Postiljon (sectie D, nr. 812), bouwen woning
 • Westerhoven, Provincialeweg 43, handelen in strijd regels ruimtelijke ordening (uitbreiden aantal m2 aan bijgebouwen)

Verleende reguliere omgevingsvergunningen

 • Bergeijk, Industrieweg 14, uitbreiden bedrijfsunit
 • Bergeijk, De Kattenberg 27, wijzigen groenstrook (fase 1)
 • Bergeijk, Eikendreef 5, kappen van 3 bomen
 • Luyksgestel, groenstrook t.h.v. Dorpstraat 62, kappen van 2 bomen
 • Westerhoven, Kerkstraat en Kolfdries (st. Servatiusterrein), bouwen 9 woningen

Ontwerp omgevingsvergunning

 • Bergeijk, Fressevenweg 7, veranderen inrichting (wijzigen stalsystemen)

Sloopmeldingen

 • Bergeijk, Bergerdreef 16, slopen en asbest verwijderen woning
 • Bergeijk, Witrijt 10, verwijderen asbesthoudende materialen schuren en woning
 • Luyksgestel, Boscheind 20, slopen woning
 • Riethoven, Broekhovenseweg 14, slopen bijgebouw en verwijderen asbesthoudende materialen

Milieumeldingen

 • Bergeijk, Barrier 25, opslaan propaan
 • Bergeijk, Fressevenweg 5, veranderen inrichting
 • Bergeijk, Loo 67, veranderen inrichting

Melding lozing buiten inrichting

 • Bergeijk, Kerkstraat 48, aanleggen gesloten bodemenergiesysteem
 • Bergeijk, Kerkstraat 18, aanleggen gesloten bodemenergiesysteem

Verlengen beslistermijn

 • Bergeijk, Rosakker 9, bouwen van een erker

Niet in behandeling genomen aanvraag omgevingsvergunning

 • Bergeijk, Bredasedijk 45, veranderen inrichting (OBM)

Voor het inzien van stukken dient u een afspraak te maken. Dit kan via www.bergeijk.nl/afspraak.

Voor de bezwaar- en beroepsmogelijkheden verwijzen wij u naar de officiële bekendmakingen op https://www.officielebekendmakingen.nl/.

 

Meldingsplichtig evenementen

 • Luyksgestel, het houden van een wielerwedstrijd op 13 juli 2020.
 • ’t Loo, het houden van een kindercarnavalsoptocht op 25 februari 2020.
 • Bergeijk, het houden van een kindercarnavalsoptocht op 21 februari 2020.

 

Reclamevergunning

 • Bergeijk, het plaatsen van 4 spandoeken ter promotie van carnaval 2020 door
  cv de Eykels.

 

Bent u het oneens?
U kunt binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders/de burgemeester, Postbus 10.000, 5570 GA Bergeijk. Tevens kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Burgers kunnen ook digitaal een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op deze site voor de voorwaarden.

 

Ontwerp

‘Fietspad Heuvel – Dorpsstraat’

Het voorontwerpbestemmingsplan voor de aanleg van fietspaden tussen Westerhoven en Riethoven heeft in april/mei 2019 ter inzage gelegen voor inspraak- en vooroverlegreacties. De inspraakreacties op het stuk van het fietspad vanaf de bebouwde kom in Riethoven tot en met de Broekhovenseweg hebben geleid tot nadere overwegingen. Het bestemmingsplan is nu gesplitst in een deel voor de Heuvel in Westerhoven tot aan de bebouwde kom van Riethoven en een deel tot en met de Broekhovenseweg dat nadere studie vraagt en later in procedure komt.

 

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Fietspad Heuvel – Dorpsstraat’ voorziet in de aanleg van een fietspad tussen de Heuvel in Westerhoven en de Dorpsstraat in Riethoven als onderdeel van aanvullende maatregelen voor de ruimtelijke kwaliteitsverbetering van de omgeving waarin de nieuwe provinciale weg N69 wordt aangelegd (ter inzage van donderdag 30 januari 2020 t/m woensdag 11 maart 2020).

 

Procedure herbegrenzing

Om de ontwikkelingen in het ontwerpbestemmingsplan mogelijk te maken moet de begrenzing van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) in het gebied, waarin stukken natuur liggen, aangepast worden. In het ontwerpbestemmingsplan en de verbeelding is die aanpassing ook uitgelegd en aangeduid. Het gemeentebestuur wil voor deze herbegrenzing een apart verzoek indienen bij Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Hier mag ook een zienswijze tegen ingediend worden in dezelfde periode als zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan ingediend kunnen worden. Na afloop van de inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan wordt het verzoek om herbegrenzing met zienswijzen en reactie van de gemeente daarop, bij de provincie ingediend.

 

U vindt alle informatie over de plannen, het gebied en de procedures op onze website www.bergeijk.nl/ruimtelijkeplannen of op www.ruimtelijkeplannen.nl

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid en Ontwikkeling via telefoonnummer 0497-551455 of per mail info@bergeijk.nl

 

 

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *