Bergeijks uitvoeringsprogramma Wonen

Bergeijks uitvoeringsprogramma Wonen

In maart 2019 hebben de gemeenteraden van Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden de Kempische Visie op Wonen 2019-2023 vastgesteld. In de Kempische Visie op Wonen 2019-2023 zijn een vijftal speerpunten benoemd met ambities voor de komende vijf jaar. Bij de vaststelling hebben de gemeenteraden ook aangegeven graag over een uitvoeringsprogramma te beschikken. Hieraan wil de gemeente Bergeijk een Bergeijk een lokale uitwerking geven waarbij de focus ligt op de juiste verhouding van de woningbehoeften ten aanzien van het aanbod.

 Extra stimulerende beleidsregels woningbouwopgave

Om de woningbouwopgave in de gemeente Bergeijk te realiseren zijn er verschillende stimulerende maatregelen uitgewerkt. Deze beleidsregels hebben betrekking op zowel de woningbehoefte voor (sociale)huurwoningen als koopwoningen. Bij nieuwbouwplannen is het streven dat 30% dient te bestaan uit sociale huurwoningen en geven we corporaties als dit nodig is een bijdrage/korting op de grondprijs voor de realisatie van sociale huurwoningen. Naast nieuwbouw willen we de bestaande woningen in de gemeente beter benutten. Zo willen we mogelijkheden bieden voor ‘meergeneratiewoningen’. Dit kan door bijvoorbeeld woningsplitsing of het tijdelijk bewonen van bijgebouwen bij woningen. Op deze manier bieden we starters een alternatief wanneer ze niet meteen zelfstandig een woning kunnen kopen of huren. Alle stimulerende maatregelen worden in maart ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Bouwen van woningen die passen bij de vraag

Een belangrijke uitdaging is zorgen voor de juiste type woningen en voldoende woonaanbod die past bij de vraag. Als gevolg van de vergrijzing waarbij mensen langer thuis blijven wonen en de groei van 1-en 2 persoonshuishoudens, zien we een steeds grotere vraag naar kleinere woningen. De huidige woonvoorraad hierop aanpassen en het zorgvuldig versnellen van de woningbouw zijn dan ook belangrijke speerpunten in het uitvoeringsprogramma. Hierbij hebben inbreidingslocaties in de kernen de voorkeur boven uitbreidingslocaties richting het buitengebied.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *