Openbare bekendmakingen – gemeente Bergeijk

Rechtsgeldige bekendmaking vergunningen, meldingen en ontheffingen via internet
De gemeente Bergeijk maakt alle officiële bekendmakingen en kennisgevingen van vergunningen, meldingen en ontheffingen digitaal bekend in het gemeenteblad op https://www.officielebekendmakingen.nl. Deze link kunt u ook vinden op onze website.

Onderstaande verkorte berichten bieden wij aan als service. De digitale versie is rechtsgeldig.
Via de website van officiële bekendmakingen kunt u zich gratis aanmelden voor een Attenderingsfunctie voor berichten uit uw buurt.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen
Bergeijk, Merellaan 5, handelen in strijd regels ruimtelijke ordening (creëren parkeerruimte)

Verleende reguliere omgevingsvergunningen

 • Bergeijk, Buchtdwarsstraat 17d, handelen in strijd regels ruimtelijke ordening (overschrijden aantal m2 bijgebouwen)
 • Westerhoven, Borkelsedijk (sectie D, nummer 680), plaatsen vakwerkmast

Ontwerp omgevingsvergunning

 • Riethoven, Broekhovenseweg 1, geheel veranderen inrichting

Sloopmelding

 • Bergeijk, Meester Pankenstraat 26, slopen en asbest verwijderen bijgebouw

Verlengen beslistermijn

 • Bergeijk, Weebosch 104, splitsen woonboerderij
 • Bergeijk, Koningsvogel, bouwen 8 woningen
 • Westerhoven, Kerkstraat/Kolfdries (St. Servatiusterrein), bouwen 9 woningen

Verleende omgevingsvergunning voor nieuwe verbindingsweg N69

Onderstaande bekendmaking heeft betrekking op de aanleg van de Nieuwe verbinding N69. Op de webpagina odzob.nl/n69 wordt een overzicht getoond van alle bekendmakingen van de diverse bevoegde gezagen met betrekking tot de Nieuwe verbinding N69 en groot onderhoud op het zuidelijk deel van de N69.

 • Westerhoven, sectie C, nummer 269, aanbrengen van een verharding op het maaiveld (tijdelijke terreininrichting ter realisatie van Beekdalbrug over de Keersop KW9)
 • Westerhoven, sectie C nummer 269, 889 en 914, aanleggen van een tijdelijke inrit/uitweg op de N397 voor een bypass t.b.v. de realisatie van KW9

Voor het inzien van stukken dient u een afspraak te maken. Dit kan via www.bergeijk.nl/afspraak.
Voor de bezwaar- en beroepsmogelijkheden verwijzen wij u naar de officiële bekendmakingen op https://www.officielebekendmakingen.nl/.

Drank- en Horecavergunning

 • Weebosch, verleende drank- en horecavergunning voor het adres Weebosch 70

Meldingsplichtig evenement

 • Bergeijk, het houden van een carnavalsoptocht op 23 februari 2020

Reclamevergunning

 • Bergeijk, het plaatsen van spandoeken ter promotie van de zittingsavonden van 11 t/m 25 januari 2020
 • Bergeijk, het plaatsen van spandoeken ter promotie van carnavalsdinsdag van 12 t/m 25 februari 2020

Ventvergunning

 • Bergeijk, het verkopen van de Teutencarnavalskrant van 25 januari t/m 15 februari 2020

Bent u het oneens?
U kunt binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders/de burgemeester, Postbus 10.000, 5570 GA Bergeijk. Tevens kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Burgers kunnen ook digitaal een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op deze site voor de voorwaarden.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *