Openbare bekendmakingen (1)

Openbare bekendmakingen 

Rechtsgeldige bekendmaking vergunningen, meldingen en ontheffingen via internet

De gemeente Bergeijk maakt alle officiële bekendmakingen en kennisgevingen van vergunningen, meldingen en ontheffingen digitaal bekend in het gemeenteblad op

https://www.officielebekendmakingen.nl. Deze link kunt u ook vinden op onze website.

Onderstaande verkorte berichten bieden wij aan als service. De digitale versie is rechtsgeldig.
Via de website van officiële bekendmakingen kunt u zich gratis aanmelden voor een Attenderingsfunctie voor berichten uit uw buurt.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen

 • Bergeijk, Jeneverbesdreef 3 (Kavel 3A, sectie D, nummer 6478), kappen van bomen
 • Bergeijk, De Waterlaat 2, verbreden uitweg/inrit
 • Bergeijk, Terlostraat, bouwen 19 woningen
 • Bergeijk, De Waterlaat 19, plaatsen bewegwijzeringsborden
 • Bergeijk, Eerselsedijk 4, plaatsen geldkiosk
 • Bergeijk, Witrijtseweg 14, verbouwen woning
 • Bergeijk, Beisterveldenweg 15a, bouwen woning
 • Bergeijk, Meester Pankenstraat 26, uitbreiden woning
 • Luyksgestel, Boscheind 20, verbouwen woning
 • Luyksgestel, Neerrijt 21, bouwen loods (spuitplaats) en opslagloods
 • Riethoven, Dorpsstraat 7a, kappen van bomen
 • Riethoven, De Run Grootgoor (sectie E, nr. 873), aanleggen waterberging, natuurontwikkeling en beekherstel
 • Riethoven, Broekhovenseweg 20, (her)bouwen bijgebouw
 • Riethoven, Schoolstraat 37b, bouwen bijgebouw

 

Verleende reguliere omgevingsvergunningen

 • Bergeijk, Eerselsedijk 4 (sectie A, nr. 1519), tijdelijk plaatsen geldkiosk
 • Bergeijk, Witrijtseweg 14, verbouwen woning
 • Bergeijk, Industrieweg 12, oprichten inrichting Tilburgs Beton Bergeijk (OBM)
 • Bergeijk, Eikendreef 8, kappen van 10 bomen
 • Bergeijk, Eerselsedijk (sectie A, nr. 1519), tijdelijk plaatsen geldkiosk
 • Bergeijk, Jeneverbesdreef 3, bouwen woning
 • Bergeijk, Jeneverbesdreef 3a, bouwen woning en aanleggen uitweg/inrit
 • Bergeijk, Beisterveldenweg 15a, bouwen woning
 • Bergeijk, Meester Pankenstraat 26, uitbreiden woning
 • Bergeijk, Burg. Aartslaan 43, bouwen 4 schuilstalletjes
 • Luyksgestel, Boscheind 20, verbouwen woning
 • Riethoven, Broekhovenseweg 14, verbouwen bedrijfspand
 • Westerhoven, Beukenlaan 4, uitbreiden woning

 

Milieumelding

 • Bergeijk, Bredasedijk 45, veranderen inrichting

 

Melding bodemenergie

 • Bergeijk, Berkenlaan 15, aanleggen gesloten bodemenergiesysteem

 

Verlengen beslistermijn

 • Bergeijk, Ekkerstraat 12, vernieuwen buitengevel en verhogen gedeelte ruimte 12A

 

Verleende omgevingsvergunning voor nieuwe verbindingsweg N69

Onderstaande bekendmaking heeft betrekking op de aanleg van de Nieuwe verbinding N69. Op de webpagina odzob.nl/n69 wordt een overzicht getoond van alle bekendmakingen van de diverse bevoegde gezagen met betrekking tot de Nieuwe verbinding N69 en groot onderhoud op het zuidelijk deel van de N69.

 • Westerhoven, perceel Braambos / N397 (sectie C, nrs. 815, 818 en 819) kappen van diverse bomen

 

Overige besluiten

 • Aansluitrechtenverordening riolering 2020
 • Besluit mandaat, volmacht en machtiging ten aanzien van personeelsaangelegenheden gemeente Bergeijk 2020
 • Legesverordening 2020
 • Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk 2020-2021
 • Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2020
 • Verordening forensenbelasting 2020
 • Verordening lijkbezorgingsrechten 2020
 • Verordening onroerende-zaakbelastingen 2020
 • Verordening rioolheffing 2020
 • Verordening toeristenbelasting 2020

 

Voor het inzien van stukken dient u een afspraak te maken. Dit kan via www.bergeijk.nl/afspraak.

Voor de bezwaar- en beroepsmogelijkheden verwijzen wij u naar de officiële bekendmakingen op https://www.officielebekendmakingen.nl/.

 

Collectevergunning

 • Weebosch, het houden van een collecte door een carnavalsvereniging op 18 en 25 januari 2020

 

Gedeeltelijke wegafsluiting

 • ’t Loo, gedeeltelijk afsluiting van de Terlostraat op 1, 7, 8, 14 en 15 februari 2020 en op 22, 23, 24 en 25 februari 2020

 

Meldingsplichtig evenement

 • Bergeijk, het houden van circusvoorstellingen op 2, 3, 4 en 5 april 2020
 • Bergeijk, het houden van Hop op ’t Hof op 14 juni 2020

 

Stookontheffing

 • Bergeijk, ontheffing voor het stoken van kampvuren bij de blokhut van Scouting Lambertus

 

Reclamevergunning

 • Bergeijk, het plaatsen van tijdelijke reclameborden ter promotie van de Open Bedrijvendag
  van 10 januari t/m 23 januari 2020

 

Verklaring van geen bezwaar

 • Luyksgestel, het houden van een oriëntatietocht op 14 februari 2020
 • Luyksgestel, het houden van een oriëntatietocht op 17 juni 2020
 • Luyksgestel, het houden van veldtoertochten in 2020

 

Bent u het oneens?
U kunt binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders/de burgemeester, Postbus 10.000, 5570 GA Bergeijk. Tevens kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Burgers kunnen ook digitaal een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op deze site voor de voorwaarden.

 

 

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *