Openbare bekendmakingen

Rechtsgeldige bekendmaking vergunningen, meldingen en ontheffingen via internet

De gemeente Bergeijk maakt alle officiële bekendmakingen en kennisgevingen van vergunningen, meldingen en ontheffingen digitaal bekend in het elektronisch gemeenteblad op

https://www.officielebekendmakingen.nl. Deze link kunt u ook vinden op onze website.

Onderstaande verkorte berichten bieden wij aan als service. De digitale versie is rechtsgeldig.
Via de website van officiële bekendmakingen kunt u zich gratis aanmelden voor een attenderingsfunctie voor berichten uit uw buurt.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen

 • Bergeijk, Stökskesweg 66, bouwen woonhuis met garage
 • Bergeijk, Hof 82, plaatsen van reclame en bewegwijzering
 • Bergeijk, Midakker 7, aanleggen van een inrit/uitweg
 • Bergeijk, Costverloren 14, aanleggen van een inrit/uitweg
 • Bergeijk, Molenakkers 25, aanleggen van een inrit/uitweg (verplaatsen)
 • Bergeijk, Jeneverbesdreef 5, bouwen woning met berging
 • Bergeijk, Hagelkruis 68, bouwen erker
 • Bergeijk, Koningsvogel 9, bouwen zwembad
 • Bergeijk, Jeneverbesdreef (kavel 3a), bouwen woning
 • Bergeijk, Industrieweg 12, oprichten inrichting Tilburgs Beton Bergeijk
 • Bergeijk, Standerdmolen 6, aanleggen inrit/uitweg
 • Bergeijk, Bokkerijder, bouwen bedrijfshal
 • Bergeijk, Kapelledries 2a, bouwen overkapping (legalisatie)
 • Bergeijk, Het Ronsel 1, vergroten dakkapel
 • Bergeijk, Woonbos (kavel 13b), bouwen woning en kappen bomen
 • Bergeijk, Woonbos (kavel 13a), bouwen woning en kappen bomen
 • Bergeijk, Weebosserweg 26, plaatsen woonunit
 • Luyksgestel, Dorpstraat 128, plaatsen van een zonnepaneel/collector
 • Riethoven, Meester Knoopsstraat 14, tijdelijk bewonen van een garage
 • Riethoven, Broekhovenseweg 14, verbouwen van een bedrijfspand
 • Riethoven, Lijsterlaan 21, kappen van diverse bomen
 • Riethoven, Volmolen 3, oprichten B&B in bedrijfspand
 • Westerhoven, Dorpstraat 21a, bouwen van een bijgebouw
 • Westerhoven, Leemskuilen 5 en 7, verbouwen bedrijfshal
 • Westerhoven, Mgr. Biermansplein 2, verbouwen kantoor naar appartementen

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning voor nieuwe verbindingsweg N69

 • Riethoven/Westerhoven, traject Veldhovensedijk, Broekhovenseweg, Braambos, Keersopperdreef, aanleggen van in- en uitritten voor tijdelijke bouwweg

Verleende reguliere omgevingsvergunningen

 • Bergeijk, Stökskesweg 66, bouwen woonhuis met garage
 • Bergeijk, Eykereind 29, verbouwen van pand
 • Bergeijk, Bergerdreef 18, kappen van 2 bomen
 • Bergeijk, Burg. Magneestraat 57, constructief wijzigen pand
 • Bergeijk, Bredasedijk 59, renoveren/restaureren woonhuis
 • Bergeijk, Industrieweg 10, 10a, 10b, 10c, 12, 14, herinrichten bestaand bedrijfspand tot bedrijfsverzamelgebouw
 • Bergeijk, Loo 77b, brandveilig gebruiken van een logiesbedrijf
 • Bergeijk, Koningsvogel 9, bouwen zwembad
 • Bergeijk, Hagelkruis 68, bouwen erker
 • Bergeijk, Jeneverbesdreef 5, bouwen woning met berging
 • Bergeijk, Hof 82, vervangen reclame
 • Bergeijk, Weebosserweg 26, plaatsen woonunit
 • Bergeijk, Gerststraat 8 a t/m d, bouwen 4 woningen
 • Luyksgestel, Dorpstraat 128, plaatsen van een zonnepaneel/collector
 • Luyksgestel, Akkerwinde 5, bouwen van een dakkapel
 • Riethoven, Hobbel 15, kappen van diverse bomen
 • Riethoven, Vinklaan 25, kappen van 15 bomen
 • Riethoven, Lijsterlaan 21, kappen van diverse bomen
 • Riethoven, Meester Knoopsstraat 14, tijdelijke bewonen van een garage
 • Westerhoven, Hoeverstraat 1, bouwen van een woning
 • Westerhoven, Dorpstraat 21a, bouwen bijgebouw

Verlengen beslistermijn

 • Bergeijk, Burg. Magneestraat 1, creëren van een olga ruimte (ruimte voor pinautomaat)

Sloopmeldingen

 • Luyksgestel, Dorpstraat 130, slopen van een woonhuis met bijgebouwen
 • Luyksgestel, Gentiaan 6, verwijderen van asbesthoudende materialen (dakplaten)
 • Luyksgestel, Burg. Magneestraat 29, verwijderen van asbesthoudende materialen woonhuis
 • Riethoven, Boshovensestraat 3, verwijderen van asbesthoudende materialen dak garage
 • Riethoven, Broekhovenseweg 14, slopen en asbest verwijderen van een bijgebouw
 • Westerhoven, Hoeverstraat 1, resterende deel slopen van een woonhuis

Milieumelding

 • Bergeijk, Standerdmolen 5, starten bedrijf Multi-Fix Assembly BV

Meldingen lozing buiten inrichting

 • Bergeijk, Klaverstraat 8, aanleggen van een gesloten bronsysteem t.b.v. aardwarmte
 • Luyksgestel, Kruisboomweg 2, aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem

Ontwerpbesluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai

 • Provincialeweg 2b-4 te Westerhoven

Voor het inzien van stukken dient u een afspraak te maken. Dit kan via www.bergeijk.nl/afspraak.

Voor de bezwaar- en beroepsmogelijkheden verwijzen wij u naar de officiële bekendmakingen op https://www.officielebekendmakingen.nl/.

Collectevergunning

 • Bergeijk, het huis- aan huis verkopen van winterviolen door Stichting de Piepteuten op 5 oktober 2019

Meldingsplichtig evenement

 • Bergeijk, evenement “Bergeijk Remembers” op het Hof van 30 augustus t/m 16 september 2019
 • Bergeijk, aankomst van 50 legervoertuigen van de Liberation Task Force op het Hof op 16 september 2019
 • de Weebosch, het houden van een buurtbbq op 16 augustus 2019
 • de Weebosch, het houden van een kermiswielerronde op 31 augustus, braderie op 1 september en fietsen voor de schooljeugd op 2 september 2019
 • Westerhoven, het houden van de Westerhovense Kwis op 28 september en de feestavond op 4 oktober 2019

Reclamevergunning

 • Bergeijk, het plaatsen van reclameborden ter promotie van het Ploegfestival en Woodstock van 9 t/m 23 augustus 2019
 • Riethoven, het plaatsen van spandoeken ter promotie van de collecteweek van het Prinses Beatrix Spier Fonds van 1 t/m 14 september 2019

Verklaring van geen bezwaar

 • Bergeijk, het houden van een mountainbiketocht over grondgebied van de gemeente Bergeijk op 13 oktober 2019

Bent u het oneens?
U kunt binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders/de burgemeester, Postbus 10.000, 5570 GA Bergeijk. Tevens kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Burgers kunnen ook digitaal een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op deze site voor de voorwaarden.

Ontwerp
Bestemmingsplan “Diepveldenweg” voorziet in de aanleg van een nieuwe tweebaansweg. Het tracé loopt over het grondgebied van de gemeenten Eersel en Bergeijk en dient als ontsluitingsweg. Het doel is om het sluipverkeer in zowel het buitengebied als in de kernen aanzienlijk terug te dringen. Tevens zal de bereikbaarheid van onder meer bedrijventerrein de Waterlaat worden vergroot. In de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan wordt de ontwikkeling verder uitgelegd (ter inzage van donderdag 15 augustus t/m woensdag 25 september 2019).

Ontwerp

Bestemmingsplan2 seniorenwoningen Provincialeweg tussen 2b en 4 in Westerhoven” maakt de bouw van 2 seniorenwoningen op het perceel tussen Provincialeweg 2b en 4 in Westerhoven mogelijk. In de toelichting van het bestemmingsplan is dat verder beschreven (ter inzage van donderdag 15 augustus t/m woensdag 25 september 2019).

U vindt alle informatie over het plan, het gebied en de procedure op onze website www.bergeijk.nl/ruimtelijkeplannen of op www.ruimtelijkeplannen.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid en Ontwikkeling via telefoonnummer 0497-551455 of per mail info@bergeijk.nl

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *