Openbare bekendmakingen

Rechtsgeldige bekendmaking vergunningen, meldingen en ontheffingen via internet
De gemeente Bergeijk maakt alle officiële bekendmakingen en kennisgevingen van vergunningen, meldingen en ontheffingen digitaal bekend in het gemeenteblad op
https://www.officielebekendmakingen.nl. Deze link kunt u ook vinden op onze website.

Onderstaande verkorte berichten bieden wij aan als service. De digitale versie is rechtsgeldig.
Via de website van officiële bekendmakingen kunt u zich gratis aanmelden voor een
Attenderingsfunctie voor berichten uit uw buurt.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen
• Bergeijk, Sparrendreef 12, kappen van 22 bomen
• Bergeijk, diverse locaties in Bergeijk, Luyksgestel en Riethoven, kappen van 16 bomen
• Bergeijk, Bucht 3, verbouwen van een woonhuis
• Bergeijk, Barrier 6a, plaatsen van zonnepanelen
• Bergeijk, Standerdmolen 6, verbouwen van een woonhuis
• Bergeijk, De Roet (ongenummerd) Sectie E, nummer 2961, bouwen van een woonhuis
• Luyksgestel, Aadijk 17, plaatsen van een tijdelijke woonunit
• Riethoven, Vinklaan 27/28, kappen van diverse bomen
• Riethoven, Rijthof, bouwen woning
• Westerhoven, Koolakkers (sportpark) kappen van 7 bomen
• Westerhoven, Kerkstraat 18, (her)bouwen woning

Verleende reguliere omgevingsvergunningen
• Bergeijk, Standerdmolen 6, verbouwen van een woonhuis
• Bergeijk, Burgemeester Aartslaan 51, bouwen van een bijgebouw
• Bergeijk, diverse locaties in Bergeijk, Luyksgestel en Riethoven, kappen van 16 bomen
• Luyksgestel, Aadijk 21, handelen strijd regels ruimtelijke ordening (uitbreiding woning)
• Luyksgestel, Kerkstraat 16, restylen van een woning en uitbreiden van een berging
• Riethoven, Heuvelweg 2, verbouwen van een woning
• Riethoven, Dorpsstraat 3a, handelen strijd regels ruimtelijke ordening (bouwen bijgebouw)
• Riethoven, Vinklaan 27/28 kappen van diverse bomen
• Westerhoven, Leemskuilen 39 en 41, handelen strijd regels ruimtelijke ordening (strijdig gebruik)
• Westerhoven, Heuvel 32a, bouwen seniorenwoning en kapschuur en aanleggen uitweg/inrit
• Westerhoven, Koolakkers (sportpark), kappen van 7 bomen

Ingetrokken omgevingsvergunning
• Westerhoven, Provincialeweg 7, handelen strijd regels ruimtelijke ordening (uitbreiden woning)
• Westerhoven, Heuvel 32, bouwen kapschuur

Verlengen beslistermijn
• Bergeijk, Meester Pankenstraat 8, bouwen van een (reclame)zuil
• Bergeijk, Loo 81, plaatsen van een telecom installatie
• Riethoven, Schaiksedijk (ongenummerd) Sectie D, nummer 117, bouwen van een woning met bijgebouw

Ingekomen sloopmeldingen
• Bergeijk, Nieuwstraat 51a, slopen van een woning
• Bergeijk, Dokter Rauppstraat 15, gedeeltelijk slopen van de voormalige bibliotheek
• Luyksgestel, Boscheind 26, slopen van een langgevelboerderij
• Riethoven, Eikestraat 2, verwijderen asbesthoudende materialen voormalige stal
Ingekomen milieumelding
• Bergeijk, Elskensakker 13, starten bedrijf Edma Beheer BV
• Luyksgestel, Zoeferbeemd 8 en 10, uitbreiden met een bedrijfshal

Ingekomen melding lozen buiten inrichting
• Bergeijk, Molenakkers 25, aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem

Overige
• Aangewezen gebied gebiedsontzegging ex. Artikel 2:78 Algemene Plaatselijke Verordening
• Aansluitrechtenverordening 2019
• Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2019
• Beleidsregels bijzondere bijstand Kempengemeenten 2018
• Informatieveiligheidsbeleid Kempengemeenten en de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten 2018
• Integraal Veiligheidsplan basisteam De Kempen 2019-2022
• Kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen en heffingen 2019-2022
• Legesverordening 2019
• Mandaatbesluit gebiedsontzegging 2018
• Omgaan met publieksagressie beleidsnotitie gemeente Bergeijk 2019
• Omgevingsbeleidsplan onderdeel bouwen gemeente Bergeijk 2019-2020
• Subsidiejaarprogramma 2019 gemeente Bergeijk
• Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren gemeente Bergeijk 2019-2021
• Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2019
• Verordening forensenbelasting 2019
• Verordening geldelijke tegemoetkoming en verantwoording raadsfracties gemeenten Bergeijk 2018
• Verordening lijkbezorgingsrechten 2019
• Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019
• Verordening rioolheffing 2019
• Verordening toeristenbelasting 2019
• Welzijnssubsidiebeleid 2019-2022
• Wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost
• Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven

Voor het inzien van stukken dient u een afspraak te maken. Dit kan via www.bergeijk.nl/afspraak.
Voor de bezwaar- en beroepsmogelijkheden verwijzen wij u naar de officiële bekendmakingen op https://www.officielebekendmakingen.nl/.

Meldingsplichtig evenement
• Luyksgestel, het houden van diverse activiteiten tijdens Koningsdag op 27 april 2019
• ’t Loo, het houden van een kindercarnavalsoptocht op 5 maart 2019

Reclamevergunning
• Bergeijk, het plaatsen van reclameborden van 17 juni t/m 1 juli 2019 ter promotie van een jubileumfeest van de Kattendans

Standplaatsvergunning
• Bergeijk, het innemen van een standplaats voor de verkoop van vis(producten) op elke zaterdag in 2019
• Luyksgestel, het innemen van een standplaats voor de verkoop van kip, spek en spareribs op elke zaterdagmiddag in 2019
• Riethoven, het innemen van een standplaats voor de verkoop van kip, spek en spareribs op elke vrijdagmiddag in 2019

Verklaring van geen bezwaar
• Bergeijk, het organiseren van wielerwedstrijden “Omloop der Kempen” op 18 en 19 mei 2019
• Bergeijk, het organiseren van veldtoertochten in 2019 over grondgebied van de gemeente Bergeijk

Bent u het oneens?
U kunt binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders/de burgemeester, Postbus 10.000, 5570 GA Bergeijk. Tevens kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Burgers kunnen ook digitaal een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op deze site voor de voorwaarden.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *